Szukaj w mieście
Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Elektrotechnika Elektrotechnika - Inżynierskie stacjonarne Elektrotechnika - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Elektrotechnika - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Elektrotechnika - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Elektrotechnika to dział nauki obejmujący teorię i praktyczne wykorzystanie zjawisk  fizycznych z dziedziny elektryczności i magnetyzmu. Do zagadnień wchodzących w zakres elektrotechniki należą: wytwarzanie, przesyłanie i użytkowanie energii elektrycznej, techniki pomiarowe różnych wielkości fizycznych, przetwarzanie i obróbka sygnałów elektrycznych. Oprócz szerokiego spektrum zagadnień z tego zakresu student kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH może też poznać najnowsze osiągnięcia z takich dziedzin, jak:

 • projektowanie i diagnostyka systemów energetycznych,
 • efektywne (energooszczędne) wykorzystanie energii elektrycznej,
 • odnawialne źródła energii,
 • projektowanie inteligentnych budynków,
 • nowoczesne napędy elektryczne,
 • projektowanie i badania układów scalonych wysokiej skali integracji,
 • telepomiary oraz bezprzewodowe sieci pomiarowe,
 • technika mikroprocesorowa,
 • pomiary biomedyczne i metody wspomagania diagnostyki medycznej,
 • pomiary parametrów ruchu drogowego.

Specjalności


Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają siedem semestrów i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Nie przewidziano podziału na specjalności. Program studiów obejmuje:

 • przedmioty podstawowe o treściach kształcenia w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, inżynierii materiałowej,
 • przedmioty kierunkowe takie jak: teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, metrologia, maszyny i napędy elektryczne, elektronika i energoelektronika, elektroenergetyka, technika mikroprocesorowa, technika wysokich napięć, automatyka,
 • obieralne bloki przedmiotów profilujących z zakresu elektroenergetyki, użytkowania energii elektrycznej oraz układów sterowania i systemów pomiarowych,

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) odbywają się w ramach specjalności. Trwają trzy semestry i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Decyzję o wyborze specjalności kandydat podejmuje bezpośrednio po zakwalifikowaniu na studia drugiego stopnia. Ma do wyboru 11 przedstawionych poniżej specjalności.

Pierwsza rekrutacja na studia na specjalności Pomiary Technologiczne i Biomedyczne odbędzie się we wrześniu 2010 roku, przy czym uruchomienie studiów na tej specjalności nie jest uwarunkowane odpowiednio wysoką liczbą zgłoszeń. Rekrutacja na wszystkie specjalności (w tym druga na Pomiary Technologiczne i Biomedyczne) odbędzie się w lutym 2011 roku. Uruchomienie studiów na poszczególnych specjalnościach (oprócz specjalności Pomiary Technologiczne i Biomedyczne) jest uzależnione od liczby kandydatów.

Specjalność Automatyka i Metrologia
Studia o tej specjalności zapewniają przygotowanie w zakresie projektowania i stosowania układów sterowania i systemów pomiarowych. Przygotowanie w zakresie automatyki obejmuje teorię i praktykę sterowania dyskretnego oraz mikrokomputerowych układów sterowania. Przygotowanie w zakresie metrologii ukierunkowane jest przede wszystkim na pomiary realizowane w automatyzacji procesów technologicznych. Przekazywana wiedza umożliwia poznanie metod i narzędzi pomiarowych oraz algorytmów przetwarzania danych pomiarowych i algorytmów sterowania. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, w zakładach projektujących i produkujących unikalną aparaturę cyfrowa, a także w laboratoriach naukowych.

Specjalność Automatyka Przemysłowa i Automatyka Budynków
Absolwenci tej specjalności będą dysponować wiedzą z zakresu mikrokomputerowych systemów automatyki stosowanych w przemyśle oraz wykorzystywanych w automatyce budynków, ze szczególnym uwzględnieniem systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. W dziedzinie automatyki przemysłowej studenci zapoznają się ze strukturami systemów automatyzacji procesów technologicznych oraz architekturami mikrokontrolerów i sterowników przemysłowych. W zakresie automatyki budynków uzyskają wiadomości na temat systemów: wentylacji i klimatyzacji, przeciwpożarowych, kontroli dostępu, monitoringu mediów, wykorzystywanych w budynkach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, bazujących na różnych technologiach (LonWorks, EIB-KNX). Absolwenci będą posiadali umiejętności projektowania, konstrukcji oraz uruchamiania systemów automatyki przemysłowej i automatyki budynków, a także umiejętności programowania w językach C i C++, programowania sterowników w językach zgodnych z normą EN 61131-3 oraz umiejętność programowania systemów SCADA.

Specjalność Computer Engineering in Electrical Systems (CEES)
Specjalność prowadzona wyłącznie w języku angielskim dostarcza rozbudowanej wiedzy z zakresu informatyki stosowanej, w tym z oprogramowania zorientowanego na zagadnienia szeroko rozumianej elektrotechniki. Studenci uzyskają informacje z zakresu programowania, sterowania, analizy i modelowania układów elektrotechnicznych. Otrzymają wiedzę z zakresu metrologii wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz analizy sygnałów, a także wiadomości o podstawowych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych: maszynach, mikromaszynach, napędach elektrycznych, układach energoelektronicznych,  podstawową wiedzę w zakresie produkcji, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej. Absolwenci specjalności CEES będą umieli wykorzystać wiadomości z zakresu informatyki stosowanej do opisu i sterowania obiektów oraz układów i procesów elektrotechnicznych.

Specjalność Efektywne użytkowanie energii elektrycznej
Specjalność pozwoli na zdobycie wiedzy na temat współczesnej techniki napędowej, oświetleniowej i grzejnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na minimalizacje zużycia energii.  Absolwenci uzyskają wiadomości z zakresu wytwarzania, dystrybucji i magazynowania energii elektrycznej pozyskiwanej z alternatywnych źródeł. Będą przygotowani do stosowania technik mikroprocesorowych i technik logiki programowanej do sterowania obiektami technologicznymi. Potrafią samodzielnie stosować podstawowe oprogramowanie do projektowania (CAD) i symulacji (SPICE) układów elektrycznych i elektronicznych.

Specjalność Elektroenergetyka
Absolwenci tej specjalności posiadają przygotowanie teoretyczne i praktyczne do realizacji przedsięwzięć projektowych, technologicznych, modernizacyjnych oraz eksploatacji nowoczesnych urządzeń, pracujących w złożonych strukturach systemów elektroenergetycznych. Uzyskują wiedzę z dziedziny wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, sieci i systemów elektroenergetycznych, badań i pomiarów, diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, modelowania i symulacji komputerowych zjawisk dynamicznych w układach elektroenergetycznych, a także problemów ekologicznych, wynikających z oddziaływania obiektów elektroenergetycznych na środowisko. Nabyta wiedza pozwala absolwentom na samodzielną analizę zjawisk w układach elektroenergetycznych oraz formułowanie problemów i stosowanie odpowiednich narzędzi do ich rozwiązania, zarówno w różnych sektorach energetyki zawodowej oraz przemysłowej, przedsiębiorstwach projektowych oraz produkcyjnych,  jak i w jednostkach o charakterze naukowo-badawczym.

Specjalność Energoelektronika i napęd elektryczny
Absolwenci tej specjalności będą dysponować wiedzą z dziedziny energoelektroniki i napędu elektrycznego, a zwłaszcza układów energoelektronicznych o zaawansowanych metodach sterowania, wykorzystywanych w różnych zastosowaniach technicznych, zarówno w urządzeniach przemysłowych, jak i powszechnego użytku. W zakresie napędów elektrycznych, oprócz podstawowych rozwiązań w trakcji elektrycznej, hutnictwie, górnictwie i innych gałęziach przemysłu, zapoznają się z najnowszymi konstrukcjami silników do powszechnych zastosowań oraz metodami ich sterowania. Nabyta wiedza w projektowaniu, diagnostyce i konserwacji napędów elektrycznych z układami energoelektronicznymi umożliwi absolwentom swobodne operowanie pakietami projektowania komputerowego CAD, pakietami symulacyjnymi SPICE, a także programowanie sterowników przemysłowych i komputerów jednoukładowych, wykonywanych w technice mikroprocesorowej.

Specjalność Inżynieria komputerowa w przemyśle
Absolwenci tej specjalności posiadają  zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. W zakresie systemów pomiarowych zdobyta wiedza obejmuje projektowanie mikrosystemów pomiarowych, stosowanie w nich procesorów sygnałowych i algorytmów analizy danych. Natomiast w zakresie systemów sterowania - projektowanie programowalnych systemów sterowania i stosowanie w nich wyrafinowanych narzędzi informatycznych. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w zakładach przemysłowych, jaki i laboratoriach projektujących cyfrową aparaturę pomiarową i sterowania. Posiadają umiejętności stosowania w praktyce właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych.

Specjalność Kompatybilność elektromagnetyczna
Kończąc tą specjalność absolwenci będą posiadali umiejętność projektowania urządzeń o odpowiednim stopniu odporności i emisyjności zaburzeń elektromagnetycznych, zgodnym z europejską dyrektywą kompatybilnościową, polską ustawą kompatybilnościową oraz stosownymi normami i przepisami, wynikającymi z oznaczania produktów znakiem CE i konieczności sporządzania deklaracji zgodności. Przygotowani zostaną do analizowania oddziaływań polowych na organizmy żywe oraz zaburzeń przewodzonych malej i wielkiej częstotliwości. Będą posiadali umiejętności przeprowadzania badań odpornościowych i emisyjnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z odpowiednimi normami.

Specjalność Nowoczesne technologie w elektrotechnice
Specjalność przygotuje do samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych związanych z wytwarzaniem i efektywnym gospodarowaniem energią elektryczną, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych. Absolwenci  zdobędą  wiedzę na temat układów i urządzeń energooszczędnych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych ich produkcji i eksploatacji. Będą potrafili samodzielnie wykonać diagnozę stanu technicznego urządzeń, a także zabezpieczyć je przed wystąpieniem awarii. Uzyskają wiadomości pozwalające na posługiwanie się współczesnymi procedurami niezawodnościowymi i podejmowanie samodzielnego działania w celu zwiększenia niezawodności urządzeń technicznych. Będą posiadali wiedzę dotyczącą technik optymalizacji wraz z umiejętnością jej efektywnego stosowania w zakresie projektowania i konstruowania urządzeń technicznych. Potrafią samodzielnie tworzyć oprogramowanie użytkowe do rozwiązywania problemów technicznych i badawczych. Uzyskają także informacje o najnowszych konstrukcjach maszyn i urządzeń elektrycznych oraz stosowanych do ich wytwarzania materiałach i technologiach.

Specjalność Pomiary technologiczne i biomedyczne
Absolwenci specjalności uzyskają specjalistyczne przygotowanie w zakresie metrologii ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów  parametrów obiektów biologicznych oraz procesów technologicznych. Zdobyta wiedza obejmie znajomość metod i narzędzi pomiarowych, algorytmów przetwarzania (kompresji, reprezentacji, estymacji) danych pomiarowych, metod obrazowania miedzy innymi  obiektów biologicznych oraz automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów, złożonych systemów pomiarowych stosowanych w diagnostyce medycznej, metod i narzędzi stosowanych w telepomiarach. Absolwenci nabywają  umiejętności projektowania zminiaturyzowanych i wielokanałowych elektronicznych (analogowych i cyfrowych) elementów systemów pomiarowych. Będą przygotowani do podjęcia pracy u bardzo różnorodnych pracodawców: w zakładach przemysłowych, w zakładach produkujących unikalną aparaturę pomiarową, w laboratoriach badawczych zarówno o charakterze technicznym, jak też biologicznym bądź biomedycznym oraz w szpitalach i klinikach w charakterze pracowników obsługi technicznej.

 

Specjalność Platforma technologiczna Smart Grids

Celem studiów na tej specjalności jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej platformy technologicznej Smart Grids i jej aplikacji w obszarze tzw. „Inteligentnych systemów energetycznych", rozumianych jako systemy zdolne do integracji i sterowania pracą rozproszonych źródeł i zasobników energii. Absolwent będzie posiadał umiejętność optymalizacji istniejących systemów energetycznych z wykorzystaniem osiągnięć współczesnej energoelektroniki, nowoczesnych narzędzi informatycznych i telekomunikacyjnych, gwarantujących bezpieczeństwo i niezawodność dostawy energii do odbiorców oraz jej wysoką jakość. Umiejętności te pozwolą na efektywne jej przetwarzanie i użytkowanie, a także poprawę warunków życia w sytuacji istniejącej konkurencji  na rynku energii.

 

Studia niestacjonarne

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają dziewięć semestrów i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Pod koniec szóstego semestru studenci dokonują wyboru jednej z czterech specjalności:

1.  Automatyka i metrologia

2.  Elektroenergetyka
3.  Energoelektronika
4.  Inżynieria komputerowa w przemyśle

Studia na poszczególnych specjalnościach są uruchamiane w zależności od liczby zgłoszeń.

Treści programowe odpowiadają studiom stacjonarnym pierwszego stopnia, natomiast wiadomości przekazywane w ramach specjalności są zbliżone do przedstawionych w opisie specjalności na studiach stacjonarnych, oczywiście w zakresie potrzebnym inżynierowi elektrykowi.

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) trwają cztery semestry i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra

inżyniera. Studia odbywają się w ramach specjalności, uruchamianych w zależności od liczby zgłoszeń. Decyzję o wyborze specjalności kandydat podejmuje bezpośrednio po zakwalifikowaniu na studia drugiego stopnia. Kandydatom na studia niestacjonarne drugiego stopnia oferowane są trzy specjalności:

1.  Automatyka i metrologia

2.  Elektroenergetyka
3.  Inżynieria komputerowa w przemyśle

Treści programowe odpowiadają przedstawionym w opisie specjalności na studiach stacjonarnych.