Szukaj w mieście
Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Informatyka Informatyka - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Informatyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Informatyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Studia: Informatyka
Miejsce: Kraków
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział EAIiE
Typ: studia inżynierskie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia)

Informatyka to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, technologiami przetwarzania informacji oraz wytwarzania systemów przetwarzających informację. Absolwenci kierunku Informatyka posiadają wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, umiejętność programowania komputerów i znają zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Ponadto absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku informatyka zdobywa umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz dokształcania się w oparciu o zdobytą wiedzę, umiejętność samodzielnego poszerzania wiadomości w pracy zawodowej.

Studia stacjonarne II stopnia pozwalają wybrać jedną z dwóch specjalności:

Systemy rozproszone i sieci komputerowe
Program specjalności związany jest z:

  • obliczeniami oraz usługami w systemach komputerowych równoległych i rozproszonych,
  • konstruowaniem oprogramowania dla sieciowych systemów rozproszonych.


Szczególny nacisk, w procesie kształcenia w pierwszej grupie zagadnień, położony jest na wykorzystanie wieloprocesorowych systemów komputerowych, klastrów komputerów i architektur metakomputerowych typu GRID. W programie specjalności obok przedmiotów związanych z algorytmami równoległymi, inżynierią środowisk rozległych, sposobami monitoringu obliczeń równoległych, ważne miejsce zajmują nowoczesne architektury komputerowe, problemy dotyczące składowania wielkich zbiorów danych, niezawodności systemów komputerowych oraz grafika i wizualizacja naukowa. Specjalność dopełniają przedmioty, w których efektywność obliczeń odgrywa szczególnie istotną rolę, a związane są z symulacjami wielkiej skali, rozpoznawaniem obrazów i obliczeniami naukowymi.
W ramach systemów sieciowych szczególny nacisk położono na organizacje dostępu do danych multimedialnych, ich transmisji i prezentacji na urządzeniach mobilnych realizujących bezprzewodowy dostęp do sieci komputerowej. Ważnym elementem kształcenia jest zagadnienie bezpieczeństwa w rozproszonych systemach komputerowych będących podstawą transakcji elektronicznych i handlu. W zakresie technologii budowy oprogramowania sieciowego skupiono się na technikach komponentowych i oprogramowaniu do budowy portali. Zagadnienia te uzupełnia tematyka tworzenia baz danych w skalowanych systemach sieciowych.

Inżynieria systemów informatycznych i baz danych
Specjalność zorientowana jest na kształcenie informatyków z pogłębioną znajomością problematyki związanej z pozyskiwaniem, gromadzeniem i zarządzaniem informacją, eksploatacją systemów zarządzania informacją (bazy danych, hurtownie danych) oraz operowaniem wiedzą (systemy diagnostyczne, doradcze i decyzyjne). Wiodącą tematykę stanowi projektowanie, specyfikacja oraz realizacja heterogenicznych i zdecentralizowanych systemów działających w środowisku sieci globalnej. W ramach specjalności prezentowane są współczesne technologie internetowe oraz metody wykorzystujące podejście agentowe, obliczenia ewolucyjne, systemy wspomagania decyzji, algorytmy i metody sztucznej inteligencji. W czasie kształcenia zwraca się szczególną uwagę na techniki realizacji nowoczesnych systemów o zróżnicowanych modelach logicznych i wielopoziomowych architekturach. Rozważane są także problemy zarządzania przedsięwzięciami projektowymi ze szczególnym uwzględnieniem systemów baz danych.

Absolwenci kierunku Informatyka znajdują  zatrudnienie:

  • w ośrodkach uniwersyteckich i zespołach naukowych w kraju i za granica,
  • we wszystkich branżach związanych z rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych, a w szczególności z rozproszonymi systemami komputerowymi, sieciami komputerowymi, środowiskami bazodanowymi, grafiką komputerowa, tworzeniem aplikacji, administracją zasobami komputerowymi, sieciowymi.