Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej » Fizyka Medyczna

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-29-50 (12) 617-29-52
Fax: (12) 634-00-10
WWW: http://www.fis.agh.edu.pl
Email: dziekanat@ftj.agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Fizyka Medyczna Fizyka Medyczna - Inżynierskie stacjonarne Fizyka Medyczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

Kształcenie studentów tej specjalności prowadzone jest przy ścisłej współpracy z Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest ono ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego (ultradźwięki, mikrofale, RF, promieniowanie optyczne) w diagnostyce i terapii medycznej, jak również zastosowanie informatyki (imaging, systemy komputerowe) w medycynie. Program specjalności obejmuje ogólne przygotowanie z przedmiotów ścisłych i technicznych, wybranych przedmiotów medycznych oraz przedmiotów specjalistycznych takich jak dozymetria promieniowania jonizującego i niejonizującego, radiochemia i radiofarmakologia, medycyna nuklearna, grafika komputerowa (imaging), metody (systemy) komputerowe w medycynie, statystyka w medycynie i in. Umiejętności praktyczne studenci uzyskują w laboratoriach Wydziału oraz w Katedrach i Klinikach Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również w Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, a ponadto w czasie praktyk studenckich w laboratoriach jednostek służby zdrowia (szpitale rejonowe, szpitale wojskowe, ZOZ) oraz instytutów naukowo-badawczych, w tym Zakładu Biologii Radiacyjnej i Środowiskowej Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie oraz Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. Absolwenci tej specjalności posiadają przygotowanie do pracy w zakładach leczniczych (kliniki, szpitale, przychodnie), instytutach naukowych, stacjach SANEPID oraz innych jednostkach naukowo-badawczych i usługowych. Znajdują oni zatrudnienie w firmach, polskich i zagranicznych, wprowadzających na nasz rynek nowoczesną aparaturę medyczną.

 

24 maja b.r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listy rankingowe w konkursie w ramach Poddziałania 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie uzyskała dofinansowanie na dwa kierunki zamawiane. Spośród 197 złożonych wniosków na 1. miejscu listy rankingowej znalazł się projekt autorstwa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej zatytułowany Teraz Fizyka. Nowe formy kształcenia bliżej pracodawców! Dzięki temu już od najbliższego roku akademickiego nowoprzyjęci studenci kierunków fizyka medyczna i fizyka techniczna będą mogli liczyć zarówno na wysokie stypendia, jak i rozbudowę i uatrakcyjnienie programów nauczania.

Pozyskane przez Wydział środki finansowe przeznaczone będą na:

  • stypendia dla studentów (ponad 7 000 000 zł)
  • doposażenie specjalistycznych pracowni dydaktycznych Wydziału w nowoczesną aparaturę pomiarową (1 300 000 zł)
  • wyjazdy studentów na krajowe i zagraniczne wyjazdy szkoleniowe, konferencje, staże zawodowe (ok. 1 500 000)
  • doposażenie bazy dydaktycznej Wydziału w nowe podręczniki (m.in. napisane przez pracowników Wydziału, pod kątem prowadzonych zajęć - 200 000 zł).

Część funduszy (300 000 zł) zostanie także przeznaczona na dodatkowe godziny zajęć z przedmiotów podstawowych: matematyka i fizyka. Takie dodatkowe zajęcia obejmą praktycznie wszystkich studentów rozpoczynających naukę na studiach 1. stopnia.

Stypendia, w wysokości 1 000 złotych miesięcznie przyznawane są na okresy 5-miesięczne (semestralne). Dla studentów rozpoczynających studia (1. lub 2. stopnia) stypendia przyznawane są na podstawie wyników zakończonego uprzednio okresu szkolenia (matura, dyplom studiów 1. stopnia + wyniki egzaminu wstępnego). Stypendia na następne semestry będą przyznawane studentom, którzy zaliczyli terminowo dany semestr studiów i zajmują najwyższe miejsca na liście rankingowej (średnia uzyskanych ocen).

Każdy stopień studiów i każdy kierunek dysponuje 25-35 stypendiami dla najlepszych studentów każdego rocznika.

Dokładne informacje nt. pomocy stypendialnej, rekrutacji na dodatkowe zajęcia (matematyka, fizyka) zostaną zamieszczone na tej stronie przed rozpoczęciem roku akademickiego 2010/11 (wrzesień 2010).

Konkretne opisy nowych form kształcenia dla studiów 2. stopnia: wyjazdy szkoleniowe, kursy, konferencje, seminaria z potencjalnymi pracodawcami) pojawią się w trakcie semestru jesiennego 2010/11 (do końca roku 2010).Decyzja Ministra o powierzeniu prowadzenia kierunku Fizyka Medyczna Wydziałowi Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
KL  agh  UE