Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska » Geofizyka

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-23-50, (12) 617-23-51
Fax: (12) 633-29-36
WWW: http://www.wggios.agh.edu.pl
Email: aniol@geol.agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geofizyka Geofizyka - Inżynierskie stacjonarne Geofizyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

Kształcenie na kierunku geofizyka rozpoczynamy w roku akademickim 2008/09, 1 października 2008 r. Nabór na nowy kierunek będzie odbywał się w tym samym czasie, co na inne kierunki w Akademii Górniczo-Hutniczej. Warunki przyjęcia na kierunek geofizyka są takie same, jak na pozostałe kierunki na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, czyli ranking, którego podstawą jest wskaźnik W wyliczony według wzoru: W = 4 G + J, gdzie: G - jest liczbą punktów uzyskaną na egzaminie maturalnym z przedmiotu głównego: matematyki, fizyki, chemii, informatyki, geografii lub biologii. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, wybierany jest wynik lepszy. J - jest liczbą punktów z języka obcego nowożytnego. Na kierunku geofizyka będziemy kształcić w specjalności - geofizyka stosowana. Otwarcie kierunku geofizyka jest odpowiedzią na wzmożone zapotrzebowanie na specjalistów geofizyków, jakie obserwujemy od paru lat na rynku polskim i światowym. Jest także ofertą Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH nowoczesnego kształcenia magistrów inżynierów geofizyków.

Do tej pory kształcimy w sposób stacjonarny (dzienny) na kierunku górnictwo i geologia w specjalności geofizyka poszukiwacza oraz na kierunku inżynieria środowiska w specjalności geofizyka środowiska. Prowadzimy także studia niestacjonarne (zaoczne) w specjalności geofizyka środowiska. Co roku mury Akademii i naszego Wydziału opuszcza ok. 50 absolwentów - geofizyków.

W związku z kształceniem dwustopniowym (studia inżynierskie - 3.5 roku na kierunku, studia magisterskie - 1.5 roku na specjalności) uważamy, że lepiej przygotujemy magistra inżyniera geofizyka do pracy zawodowej nauczając od początku na osobnym kierunku - geofizyka.


Od kilku lat absolwenci specjalności geofizycznych przeżywają znakomity okres - dostają pracę w wyuczonym zawodzie jeszcze przed ukończeniem studiów. Polskie spółki geofizyczne - Geofizyka Kraków i Geofizyka Toruń co roku zatrudniają po kilkadziesiąt osób. Rekrutację prowadzą w jesieni i na wiosnę, biorą udział w targach pracy, organizują dla studentów staże wakacyjne i szkolenia. Zatem, przed ukończeniem nauki studenci mają wiele okazji, aby poznać warunki pracy. Polskie spółki oferują pracę w kraju przy poszukiwaniach węglowodorów i przy rozpoznawaniu złóż surowców stałych - węgla kamiennego i brunatnego, siarki i miedzi, przy poszukiwaniu wód - pitnych, mineralnych i geotermalnych. Prowadzą także prace związane z rozpoznaniem obiektów geologicznych przeznaczonych na podziemne magazyny gazu i zbiorniki CO2. Badają najmłodsze struktury geologiczne oraz litosferę w ramach dużych projektów naukowych. Absolwenci geofizycy pracują także w kopalniach węgla kamiennego i kopalniach miedzi zajmując się problemem tąpań i niekontrolowanych wybuchów metanu. Rotacja kadr inżynierskich, związana z odchodzeniem na emeryturę starszych pokoleń geofizyków, powoduje, że zwalnia się obecnie wiele miejsc pracy. Tworzone są także nowe stanowiska, głównie związane z dbałością o środowisko naturalne. Metodami geofizycznymi monitoruje się stan środowiska wokół zbiorników odpadów przemysłowych, wysypisk komunalnych, hałd przy zakładach chemicznych. Nieinwazyjne, szybkie i tanie metody geofizyczne stosuje się do badania stanu obwałowań rzek, geotechnicznych warunków w podłożu przy powstawaniu różnych budowli, w tym hydrotechnicznych, ruchów masowych - osuwisk, badaniu kierunków przepływu i wielkości zanieczyszczeń wód podziemnych. Obszar zatrudnienia geofizyków ciągle się poszerza!


Geofizyka stosowana ma na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH swoją ugruntowaną pozycję. Bada i opisuje procesy i zjawiska zachodzące w Ziemi wykorzystując naturalne ziemskie pola, np. pole siły ciężkości - grawitację, magnetyczne pole Ziemi, cieplne pole Ziemi, czy naturalną sejsmiczność (trzęsienia Ziemi). Wykorzystujemy także pola wzbudzone, np. sejsmika jest metodą, która rejestruje odpowiedź Ziemi (ośrodka skalnego) na sztucznie wzbudzone drgania sprężyste. Aby studiować geofizykę z sukcesem i przyjemnością, trzeba przyjąć, że jest to bardzo różnorodna dyscyplina, w której zarówno osoba zainteresowana technikami informatycznymi, jak i student pasjonujący się geologią znajdzie dla siebie miejsce. Jednych pociągną zajęcia o charakterze praktycznym - ćwiczenia terenowe z metod geofizycznych, poznanie i stosowanie aparatur pomiarowych, ale także praktyki z geologii i kartografii. Inni będą czerpali zadowolenie z prac laboratoryjnych - petrofizycznych, prowadzonych na próbkach skał. Jeszcze inni będą się pasjonować technikami obróbki dużych zbiorów danych - przetwarzaniem sejsmicznym. Wielu odnajdzie się w geologicznej interpretacji pomiarów geofizycznych, część studentów będzie specjalizować się w zarządzaniu pracami geofizycznymi, ich organizacji i aspektach ekonomicznych. Niektórzy odkryją w sobie zdolności menadżerskie, inni pasje naukowe. Każdy znajdzie swój obszar zainteresowań.