Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska » Górnictwo i Geologia

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-23-50, (12) 617-23-51
Fax: (12) 633-29-36
WWW: http://www.wggios.agh.edu.pl
Email: aniol@geol.agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Górnictwo i Geologia Górnictwo i Geologia - Inżynierskie stacjonarne Górnictwo i Geologia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Górnictwo i Geologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Górnictwo i Geologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Geofizyka poszukiwawcza

Absolwenci przygotowani są do projektowania, organizowania i prowadzenia prac geofizycznych, powierzchniowych i otworowych, metodami sejsmicznymi, grawimetrycznymi, magnetometrycznymi, elektrycznymi i elektromagnetycznymi oraz radarowymi. Prace te mają zastosowanie w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż surowców mineralnych (szczególnie ropy i gazu ziemnego oraz wody), w badaniu struktur wgłębnych Ziemi, rozpoznawaniu budowy górotworu dla potrzeb budownictwa oraz górnictwa podziemnego i odkrywkowego, monitoringu złóż w czasie eksploatacji oraz monitoringu środowiska. Studenci opanowują też metody przetwarzania sygnałów i podstawowe narzędzia informatyczne, co pozwala na przygotowywanie baz danych i wykorzystywanie systemów komputerowych do interpretacji wyników. Absolwenci znajdują zatrudnienie w krajowych przedsiębiorstwach geofizycznych i instytucjach naukowych, wielu pracuje także za granicą.

Geologia górnicza

Absolwent tej specjalności posiada umiejętność teoretycznego i praktycznego rozwiązywania problemów związanych z rozpoznawaniem złóż kopalin stałych i geologiczną obsługą kopalń różnych typów (podziemnych, odkrywkowych i otworowych). W trakcie studiów szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia właściwego dokumentowania geologicznego złóż, w tym ich opróbowania i kartowania, szacowania zasobów, stosowania nowoczesnych metod statystycznych i geostatystycznych w ocenie złóż oraz wspomagania geofizycznego prac dokumentacyjnych. Studenci zapoznają się również z elementami prawa geologicznego i górniczego oraz praw pokrewnych, zwłaszcza w nawiązaniu do procedur koncesyjnych i uwarunkowań środowiskowych eksploatacji. Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do starania się o uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi oraz o uprawnienia geologa górniczego. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie zarówno w polskich jak i zagranicznych firmach zajmujących się dokumentowaniem złóż kopalin stałych i kopalniach jak również w organach administracji geologicznej.

Geologia inżynierska

Absolwent tej specjalności jest specjalistą w zakresie gruntoznawstwa, geologii inżynierskiej, geomechaniki i geotechniki środowiska. Posiada znajomość metod geofizycznych stosowanych w geologii inżynierskiej. Potrafi wykorzystywać programy komputerowe, np. do numerycznego modelowania procesów geodynamicznych i interpretacji wyników badań geologiczno-inżynierskich. Absolwent posiada wiedzę z zakresu przedmiotów specjalistycznych w stopniu przygotowującym do projektowania i dokumentowania prac geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych. Jest przygotowany do projektowania, przeprowadzania i interpretowania wyników zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych prac geologiczno-inżynierskich. Posiada praktyczną umiejętność komputerowego przetwarzania i analizy danych, również w systemach zintegrowanych geograficznie.

Absolwent może być zatrudniony w firmach zajmujących się oceną warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb działalności budowlanej i górniczej, składowaniem bądź przeróbką odpadów oraz ochroną środowiska zakładów przemysłowych różnych sektorów gospodarki. Po zdobyciu praktyki zawodowej może ubiegać się o uprawnienia zawodowe w zakresie projektowania, nadzoru i dokumentowania prac geologiczno-inżynierskich oraz wykonywania opinii oddziaływania  przedsięwzięć na środowisko  gruntowe.

Geologia i prospekcja złóż

Specjalność ta daje kwalifikacje do projektowania i prowadzenia prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i dokumentujących dla wszystkich typów złóż kopalin stałych. Absolwenci są także przygotowani do prowadzenia obsługi geologicznej wszystkich typów zakładów górniczych, oceny możliwości wykorzystania kopalin i odpadów oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki złożem. Uzyskują również podstawową znajomość zagadnień prawnych, związanych z poszukiwaniem i eksploatacją złóż oraz ochroną środowiska. Znajdują zatrudnienie w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach poszukiwawczych oraz zakładach górniczych wszystkich typów, w organach administracji państwowej i samorządowej, a także w wyższych uczelniach i instytucjach naukowych.

Geologia naftowa

Studenci tej specjalności wprowadzani są w specyficzną dziedzinę geologii naftowej i geofizyki pogłębianą stopniowo zagadnieniami związanymi z analizą basenów naftowych a w szczególności z kartografią wgłębną, litologią i analizą facjalną oraz petrofizyką formacji naftowych. Jednocześnie studenci zaznajamiani są z metodyką poszukiwań naftowych oraz systemami przetwarzania danych w geologii naftowej i geotermii. Na tym tle prezentowane są zagadnienia z geologii naftowej w aspekcie warunków generowania i migracji węglowodorów oraz naftowej inżynierii złożowej, opróbowania, udostępniania i obliczania zasobów złóż naftowych, a także wpływu górnictwa naftowego na środowisko. Istotne są również powierzchniowe metody badań geochemicznych zarówno w aspekcie poszukiwawczym jak i dla monitoringu naftowego. Studenci opanowują zaawansowane programy komputerowe wykorzystywane w przemyśle naftowym.

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w krajowych firmach naftowych oraz koncernach zagranicznych (Anglia, Włochy, Francja, USA, Australia), jednostkach naukowo-badawczych a także w sektorze energetycznym.

Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem

Specjalność ta kształci w zarządzaniu środowiskiem geologicznym, według standardów europejskich, w analizie ekonomicznej inwestycji surowcowych i ekologicznych dla potrzeb banków, funduszów ochrony środowiska i in., w kompleksowym wykorzystaniu złóż i odpadów, waloryzacji obiektów przyrody nieożywionej do celów gospodarki przestrzennej i rewaloryzacji obszarów pogórniczych. Absolwenci są przygotowani do pracy w administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach górniczych i geologicznych, instytucjach finansujących działalność geologiczną, górniczą i ochronę środowiska w zakresie związanym z eksploatacją złóż i zagospodarowaniem wód podziemnych.

Hydrogeologia górnicza i inżynierska

Absolwent tej specjalności posiada ogólną wiedzę w zakresie nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o Ziemi. Jest zapoznany z geologią regionalną Polski oraz geologią złóż surowców mineralnych. Zna podstawowe metody badań geofizycznych, a szczególnie geofizyki górniczej. Posiada wiedzę w zakresie hydrogeologii ogólnej, dynamiki wód podziemnych, hydrogeochemii i hydrogeologii regionalnej Polski. Posiada znajomość gospodarki wodnej. Potrafi wykorzystywać programy komputerowe, m.in. do numerycznego modelowania przepływów wód podziemnych oraz do interpretacji wyników badań hydrogeologicznych. Posiada wiedzę z zakresu przedmiotów specjalistycznych, co umożliwia  samodzielne projektowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie prac z zakresu hydrogeologii górniczej i hydrogeologii inżynierskiej. Posiada praktyczną umiejętność komputerowego przetwarzania i analizy danych. Jest przygotowany do wykonywania ocen oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu działalności górniczej na środowisko wodne.

Zdobyte wykształcenie przydatne jest w  pracy zawodowej, związanej szczególnie z górnictwem, w tym z oceną zagrożeń wodnych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym oraz opiniowania wpływu działalności górniczej na środowisko wodne, a także pracy związanej z odwodnieniami budowlanymi i budownictwem hydrotechnicznym. Po zdobyciu praktyki zawodowej absolwent może ubiegać się o uprawnienia zawodowe w zakresie hydrogeologii.

Hydrogeologia i geologia inżynierska

W ramach tej uniwersalnej specjalności absolwent zdobywa wiedzę w zakresie dokumentowania i ochrony zasobów wód podziemnych i hydrogeologicznej obsługi kopalń. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań terenowych i laboratoryjnych oraz interpretacji ich wyników. Potrafią wykorzystywać programy komputerowe do numerycznego modelowania przepływu wód podziemnych, migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych, interpretacji statystycznej wyników badań hydrogeologicznych.

W zakresie geologii inżynierskiej absolwenci są kształceni w wykonywaniu badań geologiczno-inżynierskich dla potrzeb różnych działów budownictwa, przy eksploatacji surowców mineralnych (szczególnie metodami odkrywkowymi), składowisk odpadów, ochrony powierzchni w obszarach górniczych oraz likwidacji kopalń. Absolwent posiada wiedzę z zakresu przedmiotów specjalistycznych, co umożliwia samodzielne projektowanie i dokumentowanie prac geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych.

Absolwenci tej specjalności zatrudniani są w przedsiębiorstwach hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, zakładach górniczych, instytucjach państwowych i samorządowych oraz placówkach naukowo-badawczych. Wykształcenie przydatne jest w pracy zawodowej absolwenta, związanej z surowcowym sektorem gospodarki, budownictwem, oceną zagrożeń wodnych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Może być zatrudniony w oddziałach zajmujących się gospodarką wodną, składowaniem bądź przeróbką odpadów czy ochroną środowiska w zakładach przemysłowych różnych sektorów gospodarki. Po zdobyciu praktyki zawodowej może ubiegać się o uprawnienia zawodowe w zakresie hydrogeologii lub geologii inżynierskiej.

Kamień i kamieniarstwo w architekturze i budownictwie

Specjalność ta prowadzona jest wspólnie z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu geologii złóż surowców skalnych, poszukiwania i dokumentowania złóż kamieni budowlanych, organizacji produkcji zakładów wydobywczych i marketingu, gospodarki złożem, oceny jakości i walorów użytkowych surowców kamiennych, technologii przeróbki i obróbki kamienia, zabezpieczenia, konserwacji i renowacji elementów kamiennych oraz technologii montażu konstrukcji kamiennych. Program studiów obejmuje także ćwiczenia laboratoryjne i terenowe. Ze względu na rosnące znaczenie surowców skalnych we współczesnej gospodarce absolwenci znajdują zatrudnienie w licznych zakładach wydobywczych i przeróbczych w kraju i za granicą

Mineralogia stosowana z gemmologią

Studenci nabywają umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu mineralogii, geochemii i petrologii, a także fizykochemii ciała stałego, krystalografii i krystalochemii. Służy ona do badań nad wykorzystaniem minerałów i surowców mineralnych, modyfikacją ich własności, zagospodarowaniem surowców towarzyszących i odpadów. Absolwenci przygotowani są do posługiwania się nowoczesnymi metodami analiz fazowych i chemicznych oraz komputerowymi metodami interpretacji danych mineralogicznych, opanowują również podstawy rozpoznawania kamieni jubilerskich. Są zatrudniani nie tylko w laboratoriach badawczych przemysłu surowców mineralnych, lecz także inżynierii mineralnej, technologii tworzyw mineralnych, inżynierii i ochrony środowiska, a także w innych dziedzinach (np. archeologia, konserwacja zabytków).