Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Górnictwa i Geoinżynierii » Budownictwo

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-20-50
Fax: (12) 423-37-60
WWW: http://www.gorn.agh.edu.pl
Email: gorn@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Budownictwo Budownictwo - Inżynierskie stacjonarne Budownictwo - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Budownictwo - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Budownictwo - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Kierunek Budownictwo w warunkach Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii nabiera specjalnego znaczenia w rozwoju kraju. Bogaty program rozbudowy infrastruktury drogowej naziemnej i podziemnej wchłonie wielką rzeszę inżynierów geotechników oraz specjalistów od robót budowlanych w szczególnie trudnych warunkach na terenach pogórniczych. Kierunek ten oferuje zdobywanie wiedzy w następujących specjalnościach:
Specjalność - Geotechnika i budownictwo specjalne
Przedmiotem studiów są zagadnienia związane z szeroko pojętą geotechniką, budownictwem podziemnym oraz budownictwem i zabezpieczeniem obiektów na terenach górniczych. Biorąc pod uwagę potrzeby rozwojowe budownictwa na terenach górniczych, specjalność obejmuje szeroki zakres zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z badaniem ośrodka skalnego i gruntów oraz projektowaniem i wykonawstwem budowli i obiektów inżynierskich odpornych na statyczne i dynamiczne deformacje terenu. W projektowanych i wykonywanych robotach górniczych uwzględnia się określenie wpływu eksploatacji na powierzchnię terenu i górotwór oraz przeciwdziałanie występowaniu szkód górniczych w ramach profilaktyki budowlane.
Specjalność - Geotechnika w rewaloryzacji zabytków
Absolwenci tej specjalności uzyskują wiedzę z zakresu geotechniki i budownictwa ogólnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rekonstrukcji budowli zabytkowych, ich modernizacji i renowacji. Znacząca część edukacji dotyczy geotechniki, fizycznych własności podłoża, stateczności obiektów, oraz stabilizacji skarp i zboczy. Przewiduje się, że inżynierowie tej specjalności będą pracować w biurach projektów, przedsiębiorstwach wykonawczych i działach administracji terenowej zajmującej się zabezpieczaniem, rewaloryzacją i odbudową obiektów zabytkowych.
Możliwość zatrudnienia
Absolwenci tego kierunku i obydwu powyższych specjalności otrzymują wykształcenie spełniające wszystkie standardy nauczania dla kierunku Budownictwo. Mogą zatem podejmować pracę w szeroko pojętym budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem prac geotechnicznych. Mogą się ubiegać o uprawnienia budowlane na takich samych zasadach jak absolwenci politechnicznych wydziałów Budownictwa. Absolwenci specjalności "Geotechnika w rewaloryzacji zabytków" mogą być cennymi fachowcami w nietypowych zagadnieniach ochrony i zabezpieczania konstrukcji zabytkowych.