Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Górnictwa i Geoinżynierii » Górnictwo i Geologia

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-20-50
Fax: (12) 423-37-60
WWW: http://www.gorn.agh.edu.pl
Email: gorn@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Górnictwo i Geologia Górnictwo i Geologia - Inżynierskie stacjonarne Górnictwo i Geologia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Górnictwo i Geologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Górnictwo i Geologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Absolwenci specjalności „Gazownictwo ziemne" są przygotowani do: projektowania ze wspomaganiem komputerowym oraz obsługi procesu eksploatacji złóż gazu na lądzie i morzu, odgazowania pokładów węgla, budowy i eksploatacji podziemnych magazynów gazu; projektowania instalacji gazowych; projektowania ciągów technologicznych uzdatniania gazu ziemnego; projektowania i budowy gazociągów oraz stacji gazowych; prowadzenia symulacji komputerowych procesów eksploatacji, transportu oraz dystrybucji gazu ziemnego.

Absolwenci specjalności „Eksploatacja złóż surowców płynnych" uzyskują przygotowanie do: projektowania ze wspomaganiem komputerowym oraz obsługi procesu eksploatacji złóż ropy naftowej na lądzie i morzu; otworowej eksploatacji wód pitnych, mineralnych, siarki i soli; projektowania i obsługi procesów magazynowania i dystrybucji surowców płynnych.

Absolwenci specjalności „Ochrona środowiska w gospodarce" są przygotowani do: wykonywania samodzielnie lub w zespołach projektów, ekspertyz i ocen stanu środowiska naturalnego; projektowania systemów uzdatniania wody i utylizacji ścieków; projektowania systemów podziemnego składowania odpadów; projektowania i obsługi systemów monitoringu środowiska; projektowania obsługi systemów bezpiecznej eksploatacji pitnych wód podziemnych; rekultywacji skażonych gruntów substancjami ropopochodnymi.

Absolwenci specjalności „Wiertnictwo i geoinżynieria" są przygotowani do: wykonywania projektów i prowadzenia wierceń naftowych pionowych, kierunkowych i poziomych w różnych warunkach geologicznych. Projektowania i wykonywania wierceń inżynieryjnych dla potrzeb budownictwa; stosowania technik bezwykopowych dla potrzeb gazowniczych, telekomunikacyjnych, energetycznych, wodno-kanalizacyjnych; wykonywania wierceń podziemnych dla potrzeb górnictwa; wykorzystywania geotermii dla potrzeb energetyki.

Absolwenci specjalności „Ekonomika i zarządzanie produkcją w przemyśle naftowym i gazownictwie" są przygotowani w zakresie specjalistycznej wiedzy technicznej do uzyskania uprawnień zawodowych a ponadto do: stosowania nowoczesnych metod zarządzania w przemyśle naftowym, z uwzględnianiem budowania wartości firmy i zarządzania ryzykiem; prowadzenia negocjacji i tworzenia profesjonalnych prezentacji; przeprowadzania oceny projektów inwestycyjnych i analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa; wykorzystywania nowoczesnych metod  matematycznych, statystycznych i komputerowych, wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Absolwenci specjalności "Zagospodarowanie i ochrona wód" są przygotowani do udostępniania zasobów wód podziemnych, optymalizacji i automatyzacji procesu eksploatacji wód; dystrybucji wód podziemnych, stosowania chemicznych i mechanicznych metod uaktywniania studni wraz z oceną ich sprawności, prowadzenia badań chemizmu wód podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem wód mineralnych, stosowania różnych nowoczesnych metod oczyszczania ścieków.