Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Górnictwa i Geoinżynierii » Inżynieria Środowiska

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-20-50
Fax: (12) 423-37-60
WWW: http://www.gorn.agh.edu.pl
Email: gorn@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Inżynieria Środowiska Inżynieria Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inżynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inżynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Studia na wydziale Górnictwa i Geoinżynierii i kierunku Inżynieria Środowiska mogą być odpowiedzią na współczesne wyzwania zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Górnictwo i przemysły z nim ściśle współpracujące, ingerując we wszystkie segmenty środowiska (wnętrze ziemi, woda, powietrze), są z założenia uciążliwe dla środowiska. Ich właściwy rozwój może odbywać się tylko poprzez znaczący wzrost świadomości inżynierskiej skutków działalności gospodarczej. Na tym kierunku Wydział Górnictwa i Geoinżynierii oferuje 2 specjalności na studiach I stopnia:

 Specjalność - Inżynieria ochrony środowiska

 Specjalność - Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

 Na studiach II stopnia kształcenie odbywa się w 4 specjalnościach:

 Specjalność - Rewitalizacja środowiska przemysłowego

Absolwent tej specjalności otrzymuje ogólną wiedzę z zakresu inżynierii środowiska. Poznaje uwarunkowania prawne - zarówno polskie, jak też unijne - dotyczące ochrony środowiska. Znajomość geologii i hydrogeologii, wpływu działalności przemysłowej, komunikacji, rolnictwa itp. na zmianę warunków ekologicznych, pozwala mu na planowanie inwestycji w sposób minimalizujący jej szkodliwy wpływ na otoczenie. Poznaje też zagadnienia techniczne, ekonomiczne, i prawne związane z likwidacją kopalń i zakładów przemysłowych. Posiada wiedzę na temat metod i sposobów mających na celu przywracanie wartości użytkowych: przyrodniczych, gospodarczych i społecznych środowisku przekształconemu działalnością człowieka.
Możliwość zatrudnienia:
Wykształcenie na tej specjalności daje możliwość pracy w firmach prowadzących roboty związane z przekształcaniem terenów i obiektów przemysłowych do zastosowań innych niż dotychczasowe. Specjalność ta ponadto daje możliwość zatrudniania w odpowiednich działach administracji terenowej do prowadzenia lub nadzorowania prac związanych z przekształceniami terenów poprzemysłowych.

Specjalność - Zagospodarowanie surowców i odpadów

Problematyka odpadów należy do najważniejszych, jakie musi rozwiązać współczesna cywilizacja. Studia na tej specjalności dotyczą szeroko pojętej problematyki gospodarki odpadami. Podstawy stanowią przedmioty pozwalające ocenić własności odpadów, ich cechy użyteczne, wpływ na środowisko. Szczegółowo omawiane są podstawy prawne gospodarki odpadami (prawo krajowe, unijne, przykłady spoza Europy), aspekty ekonomiczne, zarządzanie lokalne i regionalne. Absolwent przygotowywany jest do projektowania, budowy, eksploatacji, zamykania i rekultywacji składowisk (także podziemnych) odpadów stałych (przemysłowych i komunalnych, w tym niebezpiecznych) oraz oceny wpływu tych działań na środowisko.
Możliwość zatrudnienia:
W jednostkach gospodarczych i administracji lokalnej zajmującej się gospodarką odpadami.

Specjalność - Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

Absolwent tej specjalności nabywa wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zapoznaje się z problemami związanymi z ochroną atmosfery, a także oczyszczaniem powietrza i gazów toksycznych. Nabyta wiedza predysponuje absolwenta do projektowania i instalowania układów klimatyzacyjno-wentylacyjnych w zakładach przemysłowych, halach produkcyjnych, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej, itp.
Możliwość zatrudnienia:
Absolwent może pracować w zakładach przemysłowych, w których stosowane technologie są źródłem różnorodnych zanieczyszczeń oraz w zakładach zajmujących się projektowaniem, produkcją i instalacją urządzeń do wentylacji i klimatyzacji.

Specjalność - Informatyka w monitoringu środowiska

Specjalność ta daje absolwentowi wiedzę i możliwość stosowania najnowszych osiągnięć w metrologii i cywilizacji informatycznej do rozpoznawania oraz kontrolowania niekorzystnych zjawisk w otoczeniu człowieka. Poprawa skuteczności kontroli procesów technologicznych oraz precyzyjnej obserwacji samoistnych procesów przyrodniczych daje współczesnemu inżynierowi wielką przewagę nad nie do końca poznanymi zjawiskami i siłami natury.
Możliwość zatrudnienia:
Absolwenci tej specjalności, mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach przeróbki surowców mineralnych, w placówkach naukowo-badawczych, biurach projektowych, jednostkach zajmujących się przeróbką surowców wtórnych i utylizacją odpadów, w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych. Znajomość zagadnień prawnych i ekonomicznych dotyczących środowiska naturalnego, daje również możliwość podjęcia pracy w jednostkach ochrony środowiska administracji terenowej.