Szukaj w mieście
Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa - Inżynierskie stacjonarne

O Kierunku


W ramach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prowadzony jest kierunek „Mechanika i Budowa Maszyn", który kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia inżynierów i magistrów inżynierów mechaników. Za kształcenie na tym kierunku WIMiR otrzymał ocenę z wyróżnieniem przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Szeroka współpraca WIMiR z różnymi gałęziami przemysłu, a szczególnie opinie płynące od pracodawców z tzw. „Doliny Lotniczej" (Polskich Zakładów Lotniczych Sikorsky Company oraz innych zakładów ulokowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu), jak również studentów studiujących w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Mielcu potwierdziły konieczność kształcenia inżynierów mechaników o znacznie rozszerzonej wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej. W Akademii Górniczo-Hutniczej trzy wydziały kształcą studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia inżynierów i magistrów inżynierów na kierunku „Inżynieria Materiałowa", są to: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Metali Nieżelaznych, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Należy przyjąć, że połączenie standardów kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn i kierunku Inżynieria Materiałowa stworzy nową jakość edukacyjną, a tym samym przygotuje przyszłych absolwentów studiów międzykierunkowych „Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa" do pracy w nowoczesnym przemyśle. Obecnie przemysł oczekuje od mechaników również szerokiej wiedzy z zakresu przetwórstwa i zastosowań nowoczesnych materiałów, tak metalicznych, jak również szeroko rozumianych tworzyw sztucznych, czy kompozytów. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki wraz z pozostałymi wnioskującymi wydziałami wnoszą o uruchomienie studiów międzykierunkowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o nazwie „Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa". Obecnie w Polsce żadna uczelnia techniczna nie kształci specjalistów w tym zakresie na obecnie prowadzonych kierunkach studiów.


Sylwetka absolwenta


Absolwent posiada wiedzę i umiejętności konieczne do rozwiązywania zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Absolwent jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn oraz prac wspomagających projektowanie maszyn. Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają dodatkowo wiedzę z zakresu nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych i kompozytowych. Posiadają umiejętność doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów. Są przygotowani do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z eksploatorami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. Potrafią formułować racjonalne wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z informacji technicznej.

Absolwenci przygotowani są do pracy w różnego typu przedsiębiorstwach przemysłowych (także małych i średnich) oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Są przygotowani do pracy na zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, jednostkach doradczych i projektowych oraz przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Ukończenie studiów międzykierunkowych umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia zarówno na kierunku Mechanika i budowa maszyn, jak również na kierunku Inżynieria materiałowa. Możliwe jest także dalsze studiowanie na studiach międzykierunkowych Inżynieria mechaniczna i materiałowa w przypadku uruchomienia tego typu studiów.


Program


W ramach studiów I-go stopnia prowadzone będzie kształcenie jednolite. Treści kształcenia realizowane będą w 7 semestrach w ramach przedmiotów: ogólnych, podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych.

Program kształcenia spełnia wymagania standardów kształcenia:

  • dla kierunku Mechanika i budowa maszyn w 102 % punkty ECTS oraz w 123 % godziny zajęć,
  • dla kierunku Inżynieria materiałowa w 106 % punkty ECTS oraz w 128 % godziny zajęć.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez pracowników czterech wydziałów: Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydziału Metali Nieżelaznych i Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. W procesie dydaktycznym będzie wykorzystywana najlepsza baza laboratoryjna tych wydziałów.

Przyszli studenci będą rekrutowani na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki i po zakończeniu studiów otrzymają dyplom tego wydziału. Studia I-go stopnia będą kończyły się egzaminem inżynierskim i nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.