Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Odlewnictwa
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Odlewnictwa

30-059 Kraków, Małopolskie
ul. Reymonta 23, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-27-18
Fax: (12) 633-63-48
WWW: http://www.odlew.agh.edu.pl
Email: dziekodl@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Metalurgia Metalurgia - Inżynierskie stacjonarne Metalurgia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Metalurgia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Metalurgia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wirtotechnologia Wirtotechnologia - Inżynierskie stacjonarne Wirtotechnologia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Wirtotechnologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Wirtotechnologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Wydziale


Kształcenie

Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej powstał w 1951 roku. Jest jedynym wydziałem o tym profilu w strukturze szkolnictwa wyższego w Polsce. Ma pełne prawa akademickie w zakresie kształcenia na wszystkich poziomach oraz w zakresie stopni i tytułów naukowych. Wydział Odlewnictwa kształci na różnych rodzajach studiów, w oparciu o programy dostosowane do wymagań i potrzeb współczesnej gospodarki, inżynierów i magistrów inżynierów - specjalistów w różnych obszarach techniki odlewniczej (technologia odlewów z różnych stopów, budowa maszyn odlewniczych i ich eksploatacja, mechanizacja, automatyzacja i projektowanie odlewni, odlewnictwo artystyczne i precyzyjne, ochrona środowiska w odlewnictwie, zastosowanie komputerów w technologii odlewniczej).


Wydział kształci na kierunku: Metalurgia

STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)

Studia pierwszego stopnia - inżynierskie (7 semestrów)

Studia drugiego stopnia - magisterskie (3 semestry)

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Studia pierwszego stopnia - inżynierskie (8 semestrów)

Studia drugiego stopnia - magisterskie (4 semestry)

Specjalności na studiach drugiego stopnia:

• Odlewnictwo (technologie, maszyny i urządzenia, mechanizacja)

• Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne

• Ochrona środowiska w odlewnictwie

• Wirtualizacja technologii odlewniczychSTUDIA DOKTORANCKIE

Teoria i technologia procesów odlewniczych (8 semestrów)

STUDIA PODYPLOMOWE

Inżynieria procesów odlewniczych (3 semestry)


Profil specjalności:• Odlewnictwo. Studia przygotowują absolwentów do podejmowania zadań inżynierskich w małych odlewniach i dużych samodzielnych zakładach o tym profilu, a także w zakładach wyrobów metalowych i instytucjach pracujących na rzecz odlewnictwa

•  Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne. Studia przygotowują specjalistów w intensywnie rozwijającej się dziedzinie wytwarzania precyzyjnych elementów dla różnych dziedzin (na przykład: części urządzeń, narzędzia skrawające i chirurgiczne, elementy protetyki dentystycznej, części rakiet i samolotów, części dla przemysłu motoryzacyjnego itp.) oraz w dziedzinie odlewnictwa artystycznego (ozdoby, medale, plakietki, pomniki, biżuteria itp.).

• Ochrona środowiska w odlewnictwie. Studia przygotowują absolwentów do rozwiązywania problemów z zakresu ochrony środowiska w warunkach przedsiębiorstw odlewniczych i innych zakładów przemysłu metalowego. Absolwenci tej specjalności mogą być również zatrudnieni w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska

• Wirtualizacja technologii odlewniczych. W oparciu o nabytą wiedzę na temat przetwórstwa metali, technologii odlewniczej, informatyki, ekonomii, ekologii oraz umiejętności praktyczne absolwenci specjalności uzyskują podstawy do twórczej działalności inżynierskiej w zakresie zagadnień związanych z wirtualizacją procesów technologicznych i swobodnego posługiwania się dostępnymi narzędziami informatycznymi dla realizacji problemów technologicznych

W swej dotychczasowej działalności Wydział Odlewnictwa wypromował ponad 1100 inżynierów, ponad 2670 magistrów inżynierów, 185 doktorów i 35 doktorów habilitowanych.

Kształcenie prowadzi kadra nauczycieli akademickich złożona z profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i magistrów. Studenci mają do dyspozycji odlewnię doświadczalną oraz dobrze wyposażone laboratoria techniczne i komputerowe, a także bibliotekę. Mogą również rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, które organizują obozy naukowe krajowe i zagraniczne, sesje naukowe i różnego rodzaju kursy doskonalące m.in. językowe i komputerowe.


Dlaczego Odlewnictwo?


Analiza światowej gospodarki i jej dalszych tendencji rozwojowych wskazuje na stale zwiększający się udział odlewnictwa jako techniki przetwarzania i wytwarzania wyrobów metalowych. Wystarczy przytoczyć fakt, ze obecnie w świecie produkuje się ponad 60 milionów ton odlewów. Charakterystyczne jest to, że największy przyrost produkcji odlewów następuje w krajach przodujących pod względem ekonomicznym, w których stanowi on poważną część dochodu globalnego (np. USA, Niemcy).

Można postawić pytanie co jest przyczyną tego, że stale podnoszący się poziom dyscyplin technologicznych i środków produkcji nie doprowadził jeszcze do wyeliminowania odlewnictwa jako techniki wytwarzania, a wręcz stale zwiększa jego znaczenie i sprawia, że jest ono nadal ważnym i trwałym elementem rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego społeczeństwa. Warto sobie uzmysłowić, że odlewnictwo zawsze wspomagało i nadal wspomaga rozwój technologiczny i cywilizacyjny na każdym etapie jego rozwoju. Ma ono zarówno utylitarny, jak również niematerialny wymiar. Ogromna uniwersalność i rozpiętość możliwości technicznych technologii odlewnictwa sprawia, że najprostsze jej formy, bazujące na pierwotnych zasobach materiałowych w zakresie stopów metali i materiałów formierskich mają nadal ponadczasowy charakter. Odlew jako forma wyrazu kultowego bądź artystycznego nie zmienił się od czasów starożytnych a nawet prehistorycznych. Zarówno antyczne jak i renesansowe arcydzieła sztuki odlewniczej nadal budzą podziw i zachwyt obecnych pokoleń. Odlewnictwo ma dobre perspektywy rozwojowe wówczas, gdy jest podbudowane badaniami i osiągnięciami naukowymi. Rozwój technologii odlewnictwa występujący na każdym etapie rozwoju cywilizacyjnego spowodował, że technologie odlewnicze nie opóźniały tego rozwoju lecz zawsze stanowiły atrakcyjny i efektywny czynnik sprzyjający temu rozwojowi. Tak jest do chwili obecnej. Bezpośrednie, realizowane w toku ograniczonej liczby operacji technologicznych, kształtowanie postaciowe wyrobów metalowych, o praktycznie dowolnym stopniu skomplikowania, eliminujące szereg dodatkowych operacji i czynności niezbędnych przy innych znanych technikach wytwarzania stanowi nadal jego podstawową zaletę nawet wówczas gdy odlewy wchodzą w zakres najwyższych technologii tzw. "high tech".

Rozwój inżynierii materiałowej stwarza podaż nowych tworzyw odlewniczych o właściwościach wcześniej nieosiągalnych. Dotyczy to tak nowych materiałów o prognozowalnych właściwościach, jak również sposobach ich odlewania. Coraz bardziej powszechne jest wykorzystywanie przez odlewników technik symulacji komputerowej, sieci neuronowych i sterowania przebiegami procesu technologicznego w czasie rzeczywistym, co stwarza możliwość oddziaływania na strukturę metalograficzną odlewów pod kątem nadania im najkorzystniejszych właściwości użytkowych. Z kolei rozwój alternatywnych sposobów odlewania pozwala na uzyskiwanie większego volumenu odlewów o specjalnych właściwościach użytkowych. Zadaniem współcześnie prowadzonych w odlewnictwie badań jest poprawa jakości produkcji odlewów, zmniejszenie energochłonności produkcji i zużycia materiałów, poprawa wskaźników ekonomicznych i mniejsze obciążenie środowiska naturalnego szkodliwym oddziaływaniem pracy odlewni.

Nowe możliwości w zakresie tworzyw formierskich do wykonywania form jednorazowego użytku oraz materiałów na formy trwałe (kokile, formy ciśnieniowe, formy z materiałów kompozytowych) pozwalają na stosowanie materiałów o małej szkodliwości dla otaczającego środowiska, a także na coraz pełniejszy ich odzysk i recykling. Jakie warunki powinno spełnić polskie odlewnictwo dzisiaj, w celu wykorzystania swoich potencjalnych możliwości określonych liczbą odlewni, dysponowaną kadrą techniczną oraz istniejącym w kraju poważnym zapleczem naukowym, badawczym i edukacyjnym dla poprawy wizerunku naszego odlewnictwa w odbiorze społecznym, a także jego efektywności i konkurencyjności na arenie międzynarodowej? Odlewnictwo może stać się niewątpliwie polską specjalnością narodową, zwłaszcza po przyjęcia naszego kraju do Unii Europejskiej. Wymaga to jednak skonsolidowanych i perspektywicznych działań w kilku obszarach, m.in. w zakresie zwiększenia wydajności produkcji i wprowadzenia nowoczesnych technologii oraz związanych z nimi urządzeń, zmniejszających pracochłonność i zużycie materiałów, a przez to także obniżających koszty produkcji odlewów. To ograniczenie jest jednocześnie szansą na przyszłość.

Polska, we współpracy z uczelniami zagranicznymi, głównie niemieckimi i francuskimi, może podjąć się kształcenia inżynierów dla odlewnictwa i w ogólności dla hutnictwa. Nasze programy nauczania, stosownie zweryfikowane, są honorowane przez większość uczelni technicznych w Unii Europejskiej, czego wyrazem jest możliwość wydawania podwójnych dyplomów w danej specjalności. Jest to dobra prognoza dla kształcenia kadr dla potrzeb własnego przemysłu odlewniczego jak również dla funkcjonujących na polskim rynku odlewni zachodnioeuropejskich.

Prof. dr hab. inż. Józef Dańko


Możliwości zatrudnienia


Odlewnictwo ma w naszym kraju dobre tradycje i utrwaloną pozycję. W każdej dziedzinie gospodarki odlewy są niezbędne, zarówno w przemyśle ciężkim, maszynowym, samochodowym, lotniczym jak i w przypadku produkcji sprzętu elektronicznego i wyrobów artystycznych. Powiązanie odlewnictwa z różnymi dziedzinami gospodarki pociąga za sobą zapotrzebowanie na wysokiej jakości elementy odlewane z różnych tworzyw i narzuca konieczność wprowadzania najnowszych technologii. Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa są dobrze przygotowani do wmagań współczesnego przemysłu i świetnie sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz z zarządzaniem zakładami. Duże zakłady odlewnicze, zakłady innych gałęzi przemysłu metalowego, firmy konsultingowe i handlowe poszukują dobrze wykształconych inżynierów technologów odlewnictwa oraz inżynierów mechaników maszyn i urządzeń odlewniczych. Absolwenci Wydziału potrzebni są również w zapleczu naukowo-technicznym przemysłu metalowego, marketingu i dystrybucji odlewów. Perspektywę zatrudnienia poszerza także rosnąca liczba małych, często silnie wyspecjalizowanych firm odlewniczych. Odlewnictwo jest bardzo dobrą dziedziną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Analizy wykazują znaczną przewagę popytu nad podażą kadry inżynierskiej dla odlewnictwa, szczególnie w krajach zachodnich. W perspektywie oznacza to otwarte pole do zatrudnienia naszych inżynierów odlewników w krajach UE.


Perspektywy rozwojowe


Odlewnictwo - to najtańsza i najbardziej wydajna technika wytwarzania gotowych wyrobów metalowych o wymaganym kształcie i właściwościach, polegająca - w najprostszym ujęciu - na wypełnieniu ciekłym stopem metalowym form odlewniczych odwzorowujących wyrób, na przykład: tłok silnika, pokrywę zaworów, wirnik i korpus turbiny, felgę samochodową, dzieło artystyczne (pomnik, statuetka, medal). 

Analiza danych dotyczących światowej gospodarki i jej dalszych tendencji rozwojowych wskazuje na stale zwiększający się udział odlewnictwa jako techniki przetwarzania i wytwarzania wyrobów metalowych. Wystarczy przytoczyć fakt, że obecnie w świecie produkuje się ponad 60 milionów ton odlewów. Charakterystyczne jest to, że największy przyrost produkcji odlewów występuje w krajach przodujących pod względem ekonomicznym, w których stanowi on poważną część dochodu narodowego. Warto sobie uzmysłowić, że odlewnictwo zawsze wspomagało i nadal wspomaga rozwój technologiczny i cywilizacyjny na każdym etapie jego rozwoju. Ma ono zarówno utylitarny, jak również niematerialny wymiar. Ogromna uniwersalność i rozpiętość możliwości technologii odlewnictwa sprawia, że najprostsze jej formy, bazujące na pierwotnych zasobach materiałowych w zakresie stopów metali i materiałów formierskich, mają nadal ponadczasowy charakter. Odlew jako forma wyrazu kultowego bądź artystycznego nie zmienił się od czasów starożytnych a nawet prehistorycznych. Antyczne i renesansowe arcydzieła sztuki odlewniczej nadal budzą podziw i zachwyt. Kraków jest miastem bogatym w te tradycje. 

Odlewnictwo ma dobre perspektywy rozwojowe wówczas, gdy jest podbudowane badaniami i osiągnięciami naukowymi. Adekwatny do stanu innych technik wytwarzania rozwój technologii odlewnictwa występujący na każdym etapie rozwoju cywilizacyjnego spowodował, że technologie odlewnicze nie opóźniały tego rozwoju lecz zawsze stanowiły atrakcyjny i efektywny czynnik sprzyjający temu rozwojowi. Tak jest do chwili obecnej. Elastyczność wielu wykreowanych w wyniku rozwoju odmian technologii odlewnictwa pozwala na spełnienie krańcowo nieraz zróżnicowanych wymagań technicznych. 

Bezpośrednie, realizowane w toku ograniczonej liczby operacji technologicznych, kształtowanie postaciowe wyrobów metalowych, praktycznie o dowolnym stopniu skomplikowania, eliminujące szereg dodatkowych operacji i czynności niezbędnych przy innych znanych technikach wytwarzania, stanowi nadal jego podstawową zaletę nawet wówczas, gdy odlewy wchodzą w zakres najwyższych technologii. 

Coraz bardziej powszechne jest wykorzystywanie przez odlewników technik symulacji komputerowej, sieci neuronowych i sterowani przebiegami procesu technologicznego w czasie rzeczywistym, co stwarza możliwość wpływu na strukturę odlewów pod kątem nadania im najkorzystniejszych właściwości użytkowych. 

Zadaniem współcześnie prowadzonych badań w odlewnictwie jest poprawa jakości produkcji odlewów, zmniejszenie energochłonności produkcji zużycia materiałów, poprawa wskaźników ekonomicznych i mniejsze obciążenie środowiska naturalnego szkodliwym oddziaływaniem odlewni. Zmniejszająca się uciążliwość współczesnych odlewni dla otoczenia jest wynikiem zamknięcia w obrębie odlewni obiegu materiałów, przepływu energii oraz znaczne ograniczenie ilości odpadów. Budowa i eksploatacja odlewni bezodpadowej jest tematem poważnych projektów badawczych o charakterze międzynarodowym. 

Nasze programy nauczania, stosownie zweryfikowane, są honorowane przez większość uczelni technicznych w UE, czego wyrazem jest wydawanie podwójnych dyplomów w danej specjalności. Jest to dobry prognostyk dla kształcenia kadr na potrzeby własnego odlewnictwa, jak również dla funkcjonujących na polskim rynku odlewni zagranicznych. 

Na absolwentów Wydziału Odlewnictwa czeka wiele odlewni w kraju i zagranicą.


Kontakt


DZIEKANAT STUDIÓW DZIENNYCH

 

Kierowniczka Dziekanatu Studiów Dziennych

Mgr inż. Grażyna Kulka

 

30-059 Kraków

D 8, ul. Reymonta 23

I p. pok. 124

tel. 012 617 27 01

fax: 012 633 63 48

e-mail: dziekodl@agh.edu.pl

 

Dziekanat czynny od wtorku do piątku w godzinach: 10:00 - 13:00