Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-22-02
Fax: (12) 633-80-58
WWW: http://wnig.agh.edu.pl
Email: grymek@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Inżynieria Naftowa i Gazownicza Inżynieria Naftowa i Gazownicza - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Naftowa i Gazownicza - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inżynieria Naftowa i Gazownicza - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inżynieria Naftowa i Gazownicza - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Korzenie tradycji kształcenia kadr inżynierskich w zakresie inżynierii naftowej i gazowniczej na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH wywodzą się z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej gdzie utworzona była sekcja naftowa, a następnie z Akademii Górniczej w Krakowie i Wydziału Górniczego.

Wkrótce po utworzeniu w 1919 r. (inauguracja 20.10.1919 r.) Akademii Górniczej, powołano w 1923 r. na Wydziale Górniczym Katedrę Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty. Jej kierownikiem został prof. Zygmunt Saryusz Bielski (w latach 1931-1933 Rektor Akademii Górniczej). W roku 1936 Katedrę tę przemianowano na Katedrę Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego.

Po wyzwoleniu Krakowa w styczniu 1945 r. wznowiła swą działalność Akademia Górnicza, w tym również kontynuowano kształcenie inżynierów dla przemysłu naftowego w ramach Wydziału Górniczego.

W dniu 01.03. 1945 r. kierownictwo Katedry Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego objął prof. Stanisław Paraszczak. We wrześniu 1946 r. Katedra ta została następnie podzielona na Katedrę Wiertnictwa, której kierownikiem pozostał prof. St. Paraszczak oraz Katedrę Eksploatacji Ropy – której kierownikiem został prof. Jan Cząstka.

Po śmierci prof. St. Paraszczaka w 1947 r. kierownikiem Katedry Wiertnictwa został prof. Jan Cząstka. Był on także opiekunem Katedry Eksploatacji Ropy do 1951 r. W tym samym roku na kierownika tej Katedry powołano prof. Zdzisława Wilka i na jego wniosek w 1953 r. Katedrę Eksploatacji Ropy przekształcono w Katedrę Kopalnictwa Naftowego, składającą się z dwóch zakładów, a mianowicie Zakładu Eksploatacji Ropy i Zakładu Gazownictwa Ziemnego.

W dniu 01.01.1963 r. na emeryturę przeszedł prof. Z. Wilk. Opiekunem Katedry Kopalnictwa Naftowego został prof. J. Cząstka. W dniu 01.05.1966 r. kierownikiem tej Katedry został doc. dr inż. Kazimierz Liszka.

Zaczątkiem powstania samodzielnego wydziału było utworzenie na Wydziale Górniczym odrębnego oddziału Wiertniczo- Naftowego przez J.M. Rektora AGH, prof. Kiejstuta Żemaitisa w oparciu o zarządzenie ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.06.1964r. Organizatorem oddziału został prof. J. Cząstka. W skład tego oddziału weszły Katedra Wiertnictwa, Katedra Kopalnictwa Naftowego oraz utworzona w roku 1966 Katedra Geologii Naftowej, której kierownikiem został prof. dr Stanisław Wdowiarz.

Po utworzeniu w roku 1964 Oddziału Wiertniczo-Naftowego kontynuowane były starania o utworzenie odrębnego wydziału. Koncepcja ta, wspierana przez przemysł górnictwa naftowego i gazowniczego oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego była również popierana przez J.M. Rektora AGH, prof. K. Żemaitisa.

Ostatecznie Wydział został powołany do życia przez J.M. Rektora AGH prof. K. Żemaitisa na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1967 r. jako Wydział Wiertniczo-Naftowy. W chwili jego powołania był dziesiątym w kolejności wydziałem na AGH. Wydział składał się z Instytutu Wiertnictwa Naftowego oraz Katedry Matematyki III. Łącznie , w latach 1945-1967 na Wydziale Górniczym 362 absolwentów uzyskało dyplom magistra inżyniera oraz 160 – dyplom inżyniera z zakresu wiertnictwa lub eksploatacji złóż ropy i gazu.

W dniu 11.10.1967 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Wiertniczo-Naftowego, na którym dokonano wyboru dziekana i prodziekana Wydziału. Dziekanem został prof. J. Cząstka, zaś prodziekanem doc. dr inż. Karol Wojnar.

Dyrektorem Instytutu Wiertniczo-Naftowego został prof. dr Stanisław Wdowiarz , zaś jego zastępcą doc. dr inż. Ludwik Szostak. Obowiązki kierownika Katedry Matematyki objął dr Antoni Skwarczyński.