Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Zarządzania » Informatyka i Ekonometria

30-067 Kraków, Małopolskie
ul Gramatyka 10, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-43-18
Fax: (12) 636-70-05
WWW: http://www.zarz.agh.edu.pl
Email: wkr@zarz.agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Informatyka i Ekonometria Informatyka i Ekonometria - Inżynierskie stacjonarne Informatyka i Ekonometria - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Informatyka i Ekonometria będzie: dysponować podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, znać metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej, umieć podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych, posiadać wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej - w szczególności projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty w szeroko pojętej działalności gospodarczej, w instytucjach publicznych i samorządowych lub podjęcia pracy w jednostkach badawczych, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. Posiadać będzie umiejętności niezbędne do zakładania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa i do wykonywania prac zleconych przez zarząd przedsiębiorstwa lub instytucji, w której będzie zatrudniony.

Ze względu na specyfikę uczelni absolwent Wydziału Zarządzania powinien posiadać szczególną wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania związanych z zarządzaniem produkcją i logistyką, zarządzaniem finansami, marketingiem oraz organizacją zespołów ludzkich w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Absolwent studiów powinien znać język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, matematyki stosowanej oraz informatyki. Absolwent powinien posiadać świadomość odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z wykonywaniem szeroko rozumianego zawodu ekonomisty.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Specjalności


Dostępne specjalności:
  • Inżynieria zarządzania
Celem jest przygotowanie absolwenta do projektowania, zarządzania i eksploatacji szeroko pojmowanych systemów wytwarzania i usług. W ramach specjalności studenci łączą wykształcenie techniczne z wiedzą o nowoczesnym zarządzaniu, w których coraz szerzej stosowane są zaawansowane metody matematyczne i wspomaganie komputerowe.
  • Marketing
Przygotowuje absolwentów do prowadzenia marketingu na rynkach zagranicznych i wewnętrznych. Studenci nabierają umiejętność dynamicznego traktowania podstawowych elementów marketingu na tych rynkach, tj.: produktu, ceny, promocji, dystrybucji i kwalifikacji pracowników, w warunkach stosowania zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie. Równocześnie specjalność przygotowuje absolwentów do wdrażania w przedsiębiorstwie profesjonalnych działań public relations jako elementu tworzenia o nim opinii na rynkach zbytu.
  • Zarządzanie finansami
Przygotowuje do pełnienia różnych funkcji: księgowego, dyrektora do spraw doradcy podatkowego, specjalisty w zakresie controlingu i finansów. Obejmuje rachunkowość finansową i zarządczą, finanse nie tylko jednostek gospodarczych ale i zakładu ubezpieczeń, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, system podatkowy, rozwiniętą analizę finansową, ekonomikę przedsiębiorstw. W ramach prowadzonych zajęć student otrzymuje najnowszą wiedzę z wymienionych obszarów opartą na zastosowaniach praktycznych. Zakres merytoryczny wymienionych przedmiotów gwarantuje rzetelne przygotowanie studentów do pełnienia wyżej wymienionych funkcji.
  • Informatyka w zarządzaniu
Specjalność przygotowuje absolwentów do realizacji zadań związanych z analizą i projektowaniem informacyjnych systemów zarządzania, kierowania projektami informatycznymi oraz samodzielnego rozwiązywania problemów analitycznych w oparciu o nowoczesne technologie przetwarzania danych. Absolwenci posiadają umiejętności niezbędne do efektywnego posługiwania się współczesnymi technikami informatycznymi (języki programowania, narzędzia internetowe, techniki grafiki komputerowej itp.).
  • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
Kształci organizatorów produkcji posiadających przygotowanie w zakresie analizy i projektowania organizacji stanowisk pracy, procesu produkcyjnego, logistyki w przedsiębiorstwie oraz projektowania produktu i zarządzania projektami. Przygotowuje studentów do podejmowania podstawowych decyzji w dziedzinie organizacji i zarządzania produkcją oraz zapoznaje z metodami i narzędziami wspomagającymi proces decyzyjny, w burzliwie zmieniającym się otoczeniu. Łączy wykształcenie techniczne z wiedzą o nowoczesnym zarządzaniu i nowoczesnych procesach wytwarzania, w których coraz szerzej stosowane są zaawansowane metody matematyczne i wspomaganie komputerowe.
  • Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
Celem specjalności jest przygotowanie do profesjonalnego podejmowania decyzji w problemach: zarządzanie sobą (zarządzanie emocjami), umiejętność pracy w zespole i współdziałania grupowego, wykorzystanie wiedzy negocjacyjnej do praktyki menedżerskiej, umiejętność wykorzystania wiedzy treningowej do prowadzenia aktywnej polityki personalnej. Studenci zdobywają nowoczesną wiedzę z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Preferowane są następujące zagadnienia: najnowsze metody i techniki pozyskiwania kadr, systemy motywowania, systemy ocen pracowniczych, wynagradzanie personelu, rozwój i doskonalenie, planowanie ścieżek kariery, tworzenie i organizowanie działu personalnego.
  • Zarządzanie międzynarodowe
Przygotowuje absolwentów z poszerzoną wiedzą w zakresie zarządzania międzynarodowego i szczególną znajomością zasad funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy w pionach marketingowych i ekonomiczno-finansowych oraz dozorze produkcji przedsiębiorstw krajowych i funkcjonujących na terytorium Polski oddziałach korporacji międzynarodowych.